facebook
Офіційний сайт Народного артиста України - Павла Зіброва
Партія Шанувальників Жінок
українська
русский

Виступ Народного артиста України П.М. Зіброва
на Установчому з'їзді Всеукраїнської громадської організації
"Партія шанувальників жінок"

Шановні панове чоловіки !

Мандат Народного артиста України Павла ЗіброваЛюдське суспільство знаходиться у постійному русі, в ньому відбуваються процеси відтворення життя людей взагалі та їхнього соціального буття зокрема. З розвитком цивілізації змінюються умови їхнього життя, способи відтворення матеріальних і духовних цінностей, але незмінною залишається роль жінки і сім'ї, бо саме жінка дає людству нове життя.

У розвитку людства загалом переважають прогресивні тенденції. Прогрес науки і техніки, зміни у способі виробництва матеріальних благ зумовлюють зростання цивілізованості людського буття, проте становище жінки у ньому змінюється неадекватно. Починаючи з античних часів і середньовічного феодалізму, жінка посідала у суспільстві становище поневоленої людини. Рабство суспільне і рабство сімейне надавали цьому становищу друго-вартості у порівнянні з чоловіками. Знадобилися сотні років численних соціальних зрушень і революцій, щоб це становище змінилося на краще. У XIX сторіччі жінка стала активно боротися за рівноправність з чоловіками. Ця боротьба дала певні результати. Вони зафіксовані у численних політичних документах: Декларація прав людини (ООН, 1948 рік), Конституції України (1996 рік) тощо.

Але і в сучасному світі у жінок є чимало проблем, які потребують розв'язання. Це і загальнолюдські проблеми виживання людства, такі як запобігання війнам, екології планети, здоров'я людей тощо, і специфічні жіночі проблеми - шлюбу, сім'ї, материнства, дитинства, подолання реальної нерівноправності жінок.

Жінки сучасної України - це 54 відсотки її населення. Понад 51 відсоток жінок зайняті у суспільному виробництві, 59 відсотків мають середню спеціальну та вищу освіту; вони становлять 74 відсотки працівників освіти та культури., 82 відсотків науковців, 75 відсотків зайнятих банківською та фінансово-кредитною діяльністю, 83 відсотки тих, хто працює у системі охорони здоров'я. Крім того, майже всі дорослі жінки - це дружини, матері, хатні господарки. Становище жінок у сучасній Україні є величним і в той же час драматичним. Вона нарівні з чоловіками - є творцями матеріальних і духовних цінностей і, в першу чергу, вищої цінності - людини, берегині сімейного вогнища. Водночас жінка відчуває на собі і всі негаразди сьогоднішнього буття значно більше, ніж чоловік. Кризовий стан економіки вдарив по ній з подвійною силою і як по працівниці, і як по хатній господарці. Як працівниця вона стала першою жертвою безробіття, невиплати заробітної плати в усіх сферах і виробництва і в першу чергу - бюджетній (вчителя, лікарі, науковці). Як хатня господарка вона за різкого зменшення або навіть відсутності коштів у сімейному бюджеті поставлена у вкрай тяжке становище як дружина і мати, яка не може забезпечити своїм дітям належного харчування, одягу, відпочинку.

Суспільні зрушення в Україні, поліпшення становища жінки можливе за умови концентрації волі і зусиль найперші чоловіків і їх відношення до проблем жіноцтва. Це завдання може здійснити не лише держава. Утворення нашого громадського об'єднання - це практичний крок в цьому напрямку разом з державою. Державне регулювання суспільними процесами взагалі й у кризових ситуаціях особливо вимагає використання всього інтелектуального потенціалу країни. Але, на жаль, у нашій країні склалася парадоксальна ситуація. Жінки, які становлять більшість освіченого населення всіма засобами відсторонюються від участі у справах держави. їхня кількість, наприклад, у Верховній Раді становить лише 4 відсотки в обласних, міських, районних радах ледь дотягає до 10 відсотків. Країною керують фактично чоловіки. Але, як показало життя, жінки до цього часу не смогли знайти нові підходи, прийняти такі політичні рішення, які забезпечили б розв'язання нагальних проблем загального життя. Ми чоловіки повинні допомагати органам державної та законодавчої влади знайти відповідне місце жінки в суспільстві.

 1. Через систему виховання чоловіків до розуміння ними ролі і місця жінки в сучасному суспільстві.
 2. Активізація участі чоловіків щодо утворення в суспільному житті норм високої моралі як складової частини життя.
 3. Створення та впровадження системи виховання при якій роль матері, дружини, коханої і т.д. посідало відповідне місце.
 4. Роль чоловіків в вихованні дітей, втілення принципів кодекса честі в ставленні до жіночої статі.
 5. Створення первинних осередків на принципах високої моралі і активізації чоловіків в організації захисту правових соціальних, економічних, національно-культурних інтересів жінки.
 6. Сприяння принципу свобод для жінок в усіх сферах суспільного та громадського життя.

Саме тому ми чоловіки становимось на захист жінки, щоб через відповідне законодавство та державні програми забезпечити рівні можливості в усіх сферах матеріального і духовного життя, в управлінні державними та громадськими процесами незалежно від їхнього етнічного походження.

Ми виступаємо за зміцнення гарантій, які б усували прояви націонал-екстремізму та дискримінацію громадян за статевою, етнічною, расовою та мовною ознаками.

Ми виступаємо за те, щоб у сфері етнонаціональної політики - формувати українську націю як політичну, громадську спільноту всіх громадян України.

Таким чином, головною метою створення Всеукраїнської громадської організації "Партія шанувальників жінок" повинна бути активізація участі чоловіків щодо утвердження у суспільному житті норм високої моралі як визначальної складової життя жінки в новій Україні, активна участь у сприянні проведення державної політики для захисту правових, соціальних, економічних, національно-культурних та інших інтересів жінок; оновленню та збагаченню генофонду нації; сприяння принципу свобод для жінок в усіх сферах суспільного, громадського життя. Консолідація зусиль громадських організацій України з метою вироблення конкретних заходів щодо захисту інтересів жінок, проведення та підтримка благодійних заходів, програм, проектів, тощо.

Для досягнення поставленої мети, на мій погляд, ми повинні виконати такі першочергові завдання:

 • забезпеченню потреб професійної, творчої, наукової, культурно-освітньої, дозвіллєвої діяльності та їх політичної волі;
 • ініціювання і підтримка соціально-політичної активності чоловіків щодо долі жінок в Україні;
 • об'єднання зусиль в Україні для участі у формуванні інститутів громадського суспільства;
 • сприяння процесу законотворчої діяльності з метою більш повного врахування інтересів жінок;
 • підвищення соціального статусу жінок;
 • просвітницько-правова діяльність, яка передбачає конкретну, практичну допомогу жінкам у вирішенні їх проблем, формування громадського мислення на користь прав і свобод жінок;
 • привернення уваги державних і громадських структур, засобів масової інформації до прав жінок.
 • сприяння розвитку жіночого підприємництва;
 • забезпечення соціальних гарантій жінкам;
 • підтримка і розвиток економічних і громадських ініціатив щодо жінок;
 • створення умов для забезпечення добробуту жінок;
 • захист соціальних гарантій для підтримки нормального рівня життя жінок;
 • створення умов, які б дозволяли жінкам поєднувати професійні і сімейні обов'язки;
 • підтримка заходів по запровадженню ринкових реформ як дієвого механізму зміцнення соціальної, демократичної, правової української держави.

В якій формі буде виконувати наша організація свої завдання, свою роль?

Це перш, за все ми повинні розширювати мережу осередків мережу осередків, які будуть діяти на засадах нашого статуту.

Ми, чоловіки повинні брати участь у виробленні державної політики щодо долі жінок в Україні.

Приймати активну участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування надаючи при цьому пріоритет жінці.

Активізувати співпрацю з органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими політичними партіями, громадськими організаціями, об'єднаннями.

Організація та проведення благодійних та інших заходів (вечорів, фестивалів, концертів, ярмарків, виставок, випуск лотерей, проведення аукціонів, рекламно-інформаційних заходів, тощо).

Здійснення закупівлі обладнання та матеріалів для забезпечення потреб професійної, наукової, творчої та культурологічної діяльності.

Надання матеріальної допомоги.

Фінансування навчання жінок-студентів, присудження їм премій, надання грандів тощо.

Співпраця з державними та недержавними підприємствами, організаціями та установами з метою виконання статутних завдань.

Здійснення видавничої, рекламної діяльності, сприяння публікації робіт щодо жіночих проблем в суспільстві, а також наукових, публіцистичних, художніх, творчих робіт жінок тощо.

Здійснення господарської та іншої комерційної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій з статутом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законодавством.

Участь у виборах до Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування тощо.

Участь у розробці проектів законодавчих нормативних актів, програм, заходів з питань захисту соціальних, економічних, правових інтересів жінок.

Всеукраїнська громадська організація "Партія шанувальників жінок" - невід'ємна частина громадського суспільства України, прагне об'єднати навколо себе якомога ширші верстви населення, в першу чергу чоловіків. Ми розраховуємо на те, що проголошена Програма дій є близькою та зрозумілою для більшості громадян, і сподіваємося на підтримку в реалізації своїх програмних цілей.

Довіра до нашої організації повинна мати суспільно значимий інтерес.

Ми закликаємо до співробітництва всі громадські організації та рухи, розглядаючи їх як важливу соціальну силу, здатну висувати громадські ініціативи, зі свого боку зобов'язавшись спільно реалізувати ці ініціативи.

Дякую за увагу!