facebook
Офіційний сайт Народного артиста України - Павла Зіброва
Партія Шанувальників Жінок
українська
русский

Шануймо жінку, матір і сестру!

Засновники партії шанувальників жінок

ВІРА НАДІЯ ЛЮБОВ

СТАТУТ

ПАРТІЇ ШАНУВАЛЬНИКІВ ЖІНОК

1. Загальні положення

1.1. "Партія шанувальників жінок" (далі організація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на добровільних засадах та спільних інтересах членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Свою діяльність організація поширює на території України, здійснює її відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян" та чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем в судах; може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків на території України, печатку, бланки, штампи зі своїм найменуванням та власну символіку, зразки яких затверджуються Головною чоловічою радою (далі ГЧР); символіка підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається чинним законодавством.

1.4. Адреса організації: 01033 м.Київ-33, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9.

2. Мета і завдання організації

2.1. Головною метою діяльності організації є сприяння діяльності чоловіків щодо долі жінки в Україні, задоволення і захист законних інтересів своїх членів.

2.2. Завданням організації є:

 • сприяння професійній, творчій, науковій, культурно-освітній та дозвіллєвій діяльності жінок;
 • сприяння оновленню та збагаченню генофонду нації;
 • дотримання принципу свободи жінок в усіх сферах суспільного, громадянського життя;
 • сприяння підвищенню соціального статусу жінок у суспільстві;
 • сприяння розвитку жіночого підприємництва;
 • сприяння забезпеченню соціальних гарантій жінкам;
 • сприяння створенню умов та соціальних гарантій для забезпечення гідного рівня української жінки;

2.3. Для реалізації мети та завдань організація в установленому законом порядку:

 • співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, об'єднаннями та політичними партіями, рухами.
 • організує та здійснює благодійні заходи (вечори, фестивалі, концерти, ярмарки, виставки, випуск лотерей, проведення аукціонів, рекламно-інформаційних заходів, тощо);
 • надає матеріальну допомогу жінкам, які її потребують (соціально незахищені), та своїм членам;
 • фінансує навчання жінок-студентів, здійснює присудження їм премій, надання грантів тощо;
 • пропагує свої ідеї та завдання;
 • засновує засоби масової інформації;
 • здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи;
 • засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством;
 • вносить пропозиції до проектів законодавчих нормативних актів, програм, заходів з питань захисту соціальних, економічних, правових інтересів жінок і своїх членів, подає їх в органи влади.

3. Умови і порядок прийому в члени організації та вибуття з неї

3.1. Членство в організації є індивідуальним, може бути колективним.

3.2. Членом організації може бути дієздатна фізична особа України, тільки чоловіки, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, незалежно від їх походження, соціального і майнового статусу, політичних поглядів, релігійних переконань, расової приналежності, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, які поділяють принципи Програми організації і визнають Статут організації.

3.3. Колективними членами організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через їх представників.

3.4. Прийом у члени організації здійснюється:

 • для індивідуальних членів - на підставі особистої письмової заяви;
 • для колективних - на підставі рішення зборів трудового колективу.

Рішення про прийняття у члени організації приймає місцевий осередок на загальних зборах.

Члени організації перебувають на обліку у місцевих осередках, а також можуть перебувати на обліку у Головній чоловічій раді (де не має осередку).

3.5. Члени організації мають членський квиток та нагрудний значок єдиного зразка, який розробляє Головна чоловіча рада.

3.6. Членство в організації припиняється:

 • за письмовою заявою індивідуального члена організації чи рішенням зборів;
 • у випадку смерті;
 • у випадку визнання судом особи недієздатною або обмеженою у дієздатності;
 • за рішенням загальних зборів місцевих осередків, в якій він перебуває на обліку, або за рішенням Головної чоловічої ради за дії, несумісні зі Статутом організації.

Рішення загальних зборів місцевих осередків організації, Головної чоловічої ради про припинення членства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів.

Рішення про виключення з організації доводиться до відома особи органом, який прийняв дане рішення, протягом 10 днів з моменту його прийняття і оголошення.

Рішення загальних зборів місцевих осередків може бути оскаржене у Головній чоловічій раді протягом місяця з дня отримання рішення про виключення з організації.

Рішення засідання Головної чоловічої ради є остаточним і оскарженню не підлягає.

4. Права і обов'язки членів організації

4.1. Член організації має право:

 • брати участь у діяльності організації;
 • бути обраним до керівних та контролюючих органів організації, відповідно до Статуту;
 • брати участь в обговоренні рішень організації з усіх питань її діяльності;
 • користуватися всебічною підтримкою з боку організації;
 • доступу до інформації, що стосується діяльності організації;
 • брати участь у роботі будь-якого керівного органу при розгляді питання про свою діяльність в організації або під час розгляду своїх пропозицій, заяв, скарг тощо;
 • виходити з організації за власним бажанням.

4.2. Член організації зобов'язаний:

 • визнавати Статут організації, брати участь у підготовці та проведенні заходів, спрямованих на виконання статутних положень;
 • активно пропагувати статутні положення організації, послідовно відстоювати лінію організації серед населення, в державних і громадських організаціях, усіляко сприяти зміцненню позицій і авторитету організації в суспільстві;
 • виконувати взяті на себе обов'язки і доручення;
 • сплачувати членські внески;
 • дотримуватися обов'язків та дисципліни при виконанні прийнятих рішень.

5. Порядок утворення статутних органів організації, їх діяльність і повноваження.

5.1. Основою організації є місцеві осередки, які утворюються за територіальним принципом за місцем проживання, навчання, роботи при наявності не менше 3-х чоловік.

5.2. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, прийнятими їхніми вищими органами і затвердженими Головною чоловічою радою.

Місцеві осередки можуть набувати статусу юридичної особи у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Керівні органи організації

6.1. Вищим керівним органом організації є З'їзд, що скликається Головною Чоловічою Радою один раз на З роки.

6.2. З'їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше 50% обраних делегатів. Рішення З'їзду приймаються більшістю делегатів, присутніх на З'їзді, за винятком питань реорганізації та ліквідації організації, де за таке питання повинні проголосувати не менше як 2/3 зареєстрованих делегатів З'їзду.

6.3. Позачерговий З'їзд скликається Головою організації за рішенням Головної чоловічої ради або Контрольно-ревізійної комісії організації.

6.4. Оголошення про скликання З'їзду здійснюється за 20 днів до його проведення.

6.5. Делегатів на З'їзд обирають на загальних зборах місцевих осередків, відповідно до квот, встановлених Головною чоловічою радою організації.

6.6. Рішення З'їзду приймаються відкритим або таємним голосуванням, простою більшістю голосів.

6.7. З'їзд організації:

 • визначає головні програми організації;
 • затверджує Статут та зміни й доповнення до нього, інші програмні документи;
 • обирає Голову організації, першого заступника голови, заступника, членів Головної чоловічої ради терміном на три роки;
 • визначає кількісний склад секретаріату організації;
 • обирає членів Контрольно-ревізійної комісії організації;
 • затверджує за пропозицією Голови організації Голову Контрольно-ревізійної комісії;
 • здійснює управління майном та коштами організації, розглядає заяви, скарги, апеляції на рішення місцевих організацій, їх керівних осіб;
 • скасовує рішення місцевих осередків;
 • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію організації;
 • приймає рішення про розпуск місцевого осередку;
 • вирішує питання про виключення з організації членів за дії, що несумісні зі Статутом Організації.

6.8. У період між з'їздами діяльність організації здійснює Головна чоловіча рада.

До її складу входять:

 • Голова організації;
 • Два заступники Голови (Перший заступник і заступники);
 • члени обрані з'їздом.

Головна чоловіча рада обирається на з'їзді терміном на 3 роки.

Головна чоловіча рада організації здійснює свою діяльність через засідання, які проводяться Головою організації не менше одного разу в півроку, і є правочинним , якщо на ньому присутні більше половини її членів. У засіданнях організації мають право брати участь члени Контрольно-ревізійної комісії організації з дорадчим голосом.

Рішення Головної чоловічої ради можуть прийматися як на її засіданні, так і шляхом опитування її членів.

Рішення, прийняте на засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Головної чоловічої ради.

Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Головної чоловічої ради.

Рішення про виключення з організації та про розпуск місцевих осередків приймаються більшістю голосів, але не менше ніж 2/3 від загального складу членів Головної чоловічої ради організації.

При прийнятті рішень Головною чоловічою радою у випадках, коли кількість голосів «за» і «проти» є однаковою, Голова має право використання додаткового голосу.

6.9. Головна чоловіча рада організації:

 • розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду;
 • виробляє стратегію і тактику діяльності організації з соціальних, економічних, культурних напрямів;
 • затверджує символіку організації;
 • приймає рішення про створення та розпуск місцевих осередків;
 • розробляє положення про вступні та членські внески;
 • розробляє статут організації, вносить зміни, доповнення до нього та вносить їх на затвердження З'їзду організації;
 • призначає та звільняє головного редактора друкованого органу, затверджує положення про секретаріат організації, положення про Контрольно-ревізійну комісію;
 • призначає та звільняє Голову Секретаріату організації, може створювати постійні та тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи організації, визначає їх компетенцію та затверджує структуру, призначає та звільняє їх керівників;
 • визначає склад консультативно-дорадчих органів;
 • створює комісії з основних напрямів діяльності організації, затверджує положення про них, спрямовує їх роботу;
 • встановлює квоти представництва місцевих осередків на З'їзд організації;
 • розпоряджається коштами та майном організації;
 • розробляє та оприлюднює бюджет організації, подає на затвердження З'їзду;
 • приймає рішення про створення організацій, фондів, видавництв, засобів масової інформації;
 • виключає з організації членів, дії яких несумісні зі Статутом;
 • робить заяви з актуальних питань соціального та культурного життя України;
 • контролює діяльність Секретаріату;
 • забезпечує фінансово-господарську діяльність;

6.10. У період між З'їздами засіданнями Головної чоловічої ради, поточною діяльністю організації керує її Голова, який входить до складу Головної чоловічої ради та Секретаріату.

Голова організації має право:

 • представляти організацію у державних органах України та іноземних держав, у органах місцевого самоврядування, в організаціях, підприємствах всіх форм власності з питань, пов'язаних з діяльністю організації;
 • здійснює загальне керівництво організації;
 • має право підпису документів від імені організації, в тому числі фінансових;
 • робить заяви від імені організації;
 • скликає засідання Головної чоловічої ради, проводить засідання Секретаріату, організовує їх підготовку, головує на них;
 • здійснює загальне керівництво роботою Секретаріату;
 • здійснює розпорядження коштами та майном організації, в межах, визначених Головною чоловічою радою та Секретаріатом;
 • затверджує штатний розклад робочих органів (секретаріату) організації, бере на роботу та звільняє з роботи їх працівників, а також штатних працівників консультативно-дорадчих органів;
 • делегує частину своїх повноважень заступникам.

6.11. Заступники Голови входять до складу Головної чоловічої ради.

Повноваження заступників Голови організації затверджується Головою організації.

У випадку відсутності Голови перший заступник виконує його обов'язки у повному обсязі. Перший заступник Голови має право підпису фінансових документів організації за дорученням Голови.

6.12. Контрольно-ревізійна комісія обирається З'їздом на термін, не більший ніж три роки. Члени Контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь, із дорадчим голосом, в засіданнях Головної чоловічої ради із правом дорадчого голосу, а її Голова - ще й у засіданнях секретаріату.

6.13. Контрольно-ревізійна комісія:

 • визначає власну структуру;
 • перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими органами організації;
 • проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організації, її організацій та створених ними установ;
 • розглядає заяви, скарги про порушення членами організації фінансових документів.

6.14. Голова секретаріату призначається та звільняється Головною чоловічою радою, всі інші працівники секретаріату приймаються на роботу та звільняються Головою організації.

6.15. Секретаріат організації у своїй діяльності керується положенням, затвердженим Головною чоловічою радою:

 • веде облік місцевих організацій та їх персонального складу;
 • забезпечує функціонування керівних органів, організовує виконання їх рішень;
 • оприлюднює Статут організації, склад її керівних органів, відомості про джерела фінансування та витрати;
 • веде та зберігає документацію організації;
 • обов'язки голови секретаріату визначаються Головною чоловічою радою.

7. Фінансово-господарська діяльність, кошти та майно організації

7.1. Порядок використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів організації регулюються спеціальним Положенням, затвердженим Головною чоловічою радою організації.

7.2. Організація та створені нею установи і організації ведуть в установленому порядку бухгалтерський облік і статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до відповідних бюджетів платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України.

7.3. Управління майном і коштами організації, в межах затвердженого ГЧР організації бюджету та кошторису витрат, здійснює Секретаріат, Голова організації.

7.4. Організація є єдиним розпорядником своїх коштів. Кошти та майно організації використовуються для реалізації завдань, передбачених цим Статутом та для покриття витрат, пов'язаних із Статутною діяльністю організації та утриманням її апарату.

7.5. Організація відповідає за свої зобов'язання всім належним їй майном та коштами. Організація не відповідає за зобов'язання своїх членів, так само, як члени організації не відповідають за її зобов'язання.

7.6. Джерелами коштів та майна організації є:

 • добровільні пожертвування громадян;
 • надходження від діяльності створених організацією установ, організацій;
 • передання майна та коштів в установленому порядку членами організації;
 • вступні та членські внески.

8. Міжнародні зв'язки організації

Організація може брати участь або вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

9. Припинення діяльності організації

9.1. Припинення діяльності організації може бути проведене шляхом її реорганізації (злиття, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Реорганізація та ліквідація здійснюється за рішенням З'їзду організації, якщо за це проголосувало не менш як 2/3 зареєстрованих делегатів З'їзду.

9.3. Примусовий розпуск організації здійснюється рішенням суду.

9.4. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією організації З'їзд організації утворює ліквідаційну комісію. Чисельний склад та порядок її роботи визначається З'їздом, а в окремих випадках, передбачених чинним законодавством, судом.

9.5. Майно та кошти ліквідованої організації не можуть бути розподілені між її членами, а після задоволення всіх обґрунтованих майнових претензій використовуються на благодійні цілі; у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються на користь держави.

9.6. Ліквідація об'єднання вважається завершеною з моменту прийняття рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.

10. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться З'їздом організації.

10.2. Про зміни, внесені у статутні документи, відповідні керівні органи організації у п'ятиденний термін повідомляють Міністерство юстиції України.